1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ІНФОРМАЦІЯ в повідомленні про зміни у порядку денному річних Загальних Зборів

ІНФОРМАЦІЯ

в повідомленні про зміни у порядку денному річних Загальних Зборів

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»

(01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69)

 

 

1. Дата проведення Загальних Зборів: «15» квітня 2015 року.

Час проведення Загальних Зборів: 12.00 годині.

Місце проведення Загальних Зборів: в приміщенні ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69 (офіс №1)

 

2.Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах: «15» квітня 2015 року з 11.00 години до 11.45 години.

 

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах:станом на 24 годину «08» квітня 2015 року.

 

4. Порядок денний Загальних Зборів доповнити наступним питанням:

14.    Про внесення змін до СтатутуПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та затвердження Статуту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в новій редакції.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів: акціонери ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» до дати проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», за місцезнаходженням ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69, офіс №1, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10.00 до 17.00. Відповідальними за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кісельов Євген Михайлович та Голова Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушнір Віктор Михайлович.

 

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн):

- Усього активів: звітній період (2014 р.) 18934 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 18873 тис. грн.;

- Основні засоби: звітній період (2014 р.) 97 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 119 тис. грн.;

- Довгострокові фінансові інвестиції: звітній період (2014 р.) 14012 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 13183 тис. грн.;

- Запаси: звітній період (2014 р.) 26 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 43 тис. грн.;

- Сумарна дебіторська заборгованість: звітній період (2014 р.) 332 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 893 тис. грн.;

- Залишок коштів у централізованих страхових резервних фонд (МТСБУ): звітній період (2014 р.) 1170 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 1167 тис. грн.;

- Грошові кошти та їх еквіваленти: звітній період (2014 р.) 1686 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 1685 тис. грн.;

- Нерозподілений прибуток: звітній період (2014 р.) 4285 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 3938 тис. грн.;

- Інші резерви: звітній період (2014 р.) 0 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 242 тис. грн.;

- Власний капітал: звітній період (2014 р.) 15030 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 14925  тис. грн.;

- Статутний капітал: звітній період (2014 р.) 7300 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 7300 тис. грн.;

- Довгострокові зобов'язання: звітній період (2014 р.) 0 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 209 тис. грн.;

- Поточні зобов'язання: звітній період (2014 р.) 1768 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 1306 тис. грн.;

- Чистий фінансовий результат прибуток (збиток): звітній період (2014 р.) 347 тис. грн.; попередній період (2013 р.) (186) тис. грн.;

- Сукупний дохід: звітній період (2014 р.) 105 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 56 тис. грн.;

- Середньорічна кількість акцій: звітній період (2014 р.) 730 шт.; попередній період (2013 р.) 730 шт.;

- Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду: звітній період (2014 р.) 0 шт.; попередній період (2013 р.) 0 шт.;

- Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: звітній період (2014 р.) 0 грн.; попередній період (2013 р.) 0 грн.;

- Чисельність працівників на кінець періоду: звітній період (2014 р.) 28 осіб; попередній період (2013 р.) 30 осіб;

 

7. Повідомлення опубліковано:

«07» квітня 2015 р. у № 66 Бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

 

8. Повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів:

«07» квітня 2015 р.

 

 Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

 

 

 

Голова Правління

ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»               _______________________                В.М. Кушнір

                                                              М.П.                         

 

 «07» квітня 2015 р.

 

 

 Інформація додається

 

 

joomlathemes