1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Інформація в повідомленні про проведення річних Загальних Зборів

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

в повідомленні про проведення річних Загальних Зборів

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»

(01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69)

 

1. Дата проведення Загальних Зборів: «15» квітня 2015 року.

Час проведення Загальних Зборів: 12.00 годині.

Місце проведення Загальних Зборів: в приміщенні ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69 (офіс №1)

 

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах: «15» квітня 2015 року з 11.00 години до 11.45 години.

 

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину «08» квітня 2015 року.

 

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

2. Про обрання членів лічильної комісії ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

3. Про затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2014 рік.

4. Про затвердження Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» про результати діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2014 рік.

5. Про затвердження Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2014 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2014 рік, Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2014 рік та Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2014 рік.

7. Про затвердження Звіту про виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2014 рік.

8. Про затвердження Річного звіту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2014 рік.

9. Про розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у 2014 році.

10. Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2015 рік.

11. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в новій редакції.

12. Про затвердження положень про посадових осіб ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», про акції ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

13.   Про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів: акціонери ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» до дати проведення річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», за місцезнаходженням ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69, офіс №1, у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10.00 до 17.00. Відповідальними за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Наглядової Ради – Президент ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кісельов Євген Михайлович та Голова Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушнір Віктор Михайлович.

 

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн):

- Усього активів: звітній період (2014 р.) 18934 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 18873 тис. грн.;

- Основні засоби: звітній період (2014 р.) 97 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 119 тис. грн.;

- Довгострокові фінансові інвестиції: звітній період (2014 р.) 14012 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 13183 тис. грн.;

- Запаси: звітній період (2014 р.) 26 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 43 тис. грн.;

- Сумарна дебіторська заборгованість: звітній період (2014 р.) 332 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 893 тис. грн.;

- Залишок коштів у централізованих страхових резервних фонд (МТСБУ): звітній період (2014 р.) 1170 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 1167 тис. грн.;

- Грошові кошти та їх еквіваленти: звітній період (2014 р.) 1686 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 1685 тис. грн.;

- Нерозподілений прибуток: звітній період (2014 р.) 4285 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 3938 тис. грн.;

- Інші резерви: звітній період (2014 р.) 0 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 242 тис. грн.;

- Власний капітал: звітній період (2014 р.) 15030 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 14925 тис. грн.;

- Статутний капітал: звітній період (2014 р.) 7300 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 7300 тис. грн.;

- Довгострокові зобов'язання: звітній період (2014 р.) 0 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 209 тис. грн.;

- Поточні зобов'язання: звітній період (2014 р.) 1768 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 1306 тис. грн.;

- Чистий фінансовий результат прибуток (збиток): звітній період (2014 р.) 347 тис. грн.; попередній період (2013 р.) (186) тис. грн.;

- Сукупний дохід: звітній період (2014 р.) 105 тис. грн.; попередній період (2013 р.) 56 тис. грн.;

- Середньорічна кількість акцій: звітній період (2014 р.) 730 шт.; попередній період (2013 р.) 730 шт.;

- Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду: звітній період (2014 р.) 0 шт.; попередній період (2013 р.) 0 шт.;

- Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: звітній період (2014 р.) 0 грн.; попередній період (2013 р.) 0 грн.;

- Чисельність працівників на кінець періоду: звітній період (2014 р.) 28 осіб; попередній період (2013 р.) 30 осіб;

 

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

«03» березня 2015 р. у № 42 Бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

 

8. Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів:

«04» березня 2015 р.

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

 

Голова Правління

ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»                      _______________________                    В.М. Кушнір

 

 

                                                                                     М.П.                            «04» березня 2015 р.

 

 Інформація додається

 

 

joomlathemes